Jak korzystać z nowego SKO

Regulamin SKO

Zagłosuj na naszego bloga SKO

  Prezentacja SKO 2011/2012

W Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności otrzymaliśmy wyróżnienie

 nagroda: 1000 zł 

 

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

 1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem banku PKO BP w Rybniku
 2. Członkiem SKO może być każdy uczeń  Szkoły Podstawowej nr 3 w Czerwonce- Leszczynach
 3. Uczeń staje się członkiem  nowego SKO po dostarczeniu oświadczenia rodziców.
 4. Uczeń otrzymuje książeczkę SKO po otwarciu konta.
 5. Wpłaty dokonywane są w kwocie złotówkowej, maksymalnie 100 zł  jednorazowo

(wyższe kwoty pieniężne można wpłacać bezpośrednio na indywidualne konto ucznia).

 1. Indywidualne wkłady pieniężne oprocentowane są na 5% w skali roku
 2.  (do 2500 zł, 2% od nadwyżki ponad 2500zł); kapitalizacja odsetek tygodniowa.
 3. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO według ustalonego harmonogramu.
 4. Wypłat pieniędzy może dokonać właściciel książeczki SKO, (w przypadku kwoty powyżej 20 zł
 5. za pisemną zgodą rodziców lub w obecności rodzica).
 6. Wypłatę pieniędzy (powyżej 20 zł) uczeń zgłasza opiekunowi SKO

lub wychowawcy na trzy dni przed żądanym terminem.

 1. W przypadku utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje

 o tym opiekuna SKO lub wychowawcę.

 1. Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane pieniądze na konto SKO

w banku PKO BP w Rybniku

 1. Wszystkie operacje są zapisane na koncie internetowym i można je sprawdzić

 po zalogowaniu używając indywidualnego hasła.

 1. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

 

Cele i zadania SKO:

·                upowszechnienie idei oszczędzania wśród uczniów

·                wyrobienie wśród uczniów nawyku świadomego oszczędzania

·                rozwijanie pomysłowości i przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów

·                popularyzacja wiedzy ekonomicznej

·                przybliżenie możliwości wykorzystania wiedzy matematycznej na przykładzie operacji bankowych

·                kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne - ekologia

·                rozwijanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka

·                podtrzymywanie tradycji ludowych (obchody różnorodnych świąt)

·                umożliwienie rozwijania talentów plastycznych – inwencja twórcza

·                budowanie postaw patriotycznych

·                integracja zespołów klasowych