Deklaracja  korzystania ze świetlicy w roku szkolnym 2017/2018        

 pobierz

 

 Czas pracy świetlicy: Pon -Czw  7.00-15.30; Pt 7.00-15.00

REGULAMIN

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

CHARAKTER I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły.

 2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, zgodną z celami wychowawczymi  szkoły, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań   i uzdolnień  wychowanków.

 

DO ZADAŃ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:

 1. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych w porozumieniu z rodzicami

 2.  pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie gier i zabaw ruchowych,

 3.  organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 4.  współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły  wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy
 5. Współpraca z rodzicami oraz udzielanie im porad i pomocy w organizowaniu opieki i wychowania  w domu i środowisku.
 6.  zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie oraz korzystanie z innych form dożywiania

 7.  koordynacja wydawania obiadów.

 8.  zapewnienie opieki dzieciom nie uczestniczącym w lekcji religii,

 9.  zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,

 10.    imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe)

ZE ŚWIETLICY KORZYSTAJĄ UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

1)       których rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
2)       uczniowie korzystających z posiłków
3)       inni uczniowie za zgodą Dyrektora Szkoły
4)       uczniowie zwolnieni z lekcji religii
5)       uczniowie zwolnieni z zajęć wf

 

 DO ŚWIETLICY PRZYJMUJE SIĘ WYCHOWANKÓW

1)       na prośbę ucznia i za zgodą opiekuna prawnego,

2)       na prośbę rodziców,

3)       na wniosek wychowawcy

 1. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisane przez rodziców deklaracji.

 2.  Deklarację, o której mowa w ust. 2 można składać w ciągu roku szkolnego.

 3.  Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje Dyrektor Szkoły.

 4.  Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

 5.  Uczeń, zgodnie z deklaracją rodziców, ma zapewnioną opiekę w ramach godzin pracy świetlicy.

 6.  Po zakończeniu pracy świetlicy za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialni są rodzice

 7.  Uczniowie przyjęci do świetlicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Świetlicy

§

1.              W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.

2.      Do korzystania ze stołówki są uprawnieni w pierwszej kolejności uczniowie jedzący obiady dofinansowywane przez

opiekę społeczną oraz pozostali zakwalifikowani do zajęć świetlicowych. Mogą z niej również korzystać

w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

3.      Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Szkoły na zasadach ustalonych w Statucie.

4.      Opłaty za obiady za dany miesiąc uiszczane są u intendenta w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającym miesiąc korzystania z posiłków (w m-cu wrześniu do 5 )

5.      Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni

pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.